תקנון - VIM
1. המנוי
1.1. זכות השימוש במתקני המועדון תתאפשר רק בהצגת כרטיס מנוי בכל ביקור במועדון, השימוש 
בכרטיס המנוי והזכויות אותן הוא מקנה הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה. לכל מנוי יונפק כרטיס
מנוי. בזמן הנפקת הכרטיס יפקיד המנוי פיקדון בסך 50 ש"ח. הפיקדון יוחזר לחבר לאחר סיום החברות
והחזרת הכרטיס.
1.2. במקרה של אובדן כרטיס מנוי ינפיק המועדון כרטיס חדש כנגד תשלום דמי טיפול בסכום שלא
יעלה על 30 ש"ח והפקדת פיקדון חדש בסך 50 ש"ח.
1.3 למעט במקרה המפורט בסעיף 10.1 להלן, בכל מקרה של הפרת תקנון זה ו/או הוראות של
הנהלת המועדון, יהא המועדון רשאי לסיים את חברותו של המנוי בכפוף להחזר כספי של יתרת דמי
המנוי, למעט דמי רישום, בסך שלא יעלה על 500 ש"ח (להלן: "דמי רישום"), שלא יוחזרו, בצירוף
השלמת החלק היחסי של דמי המנוי, החלים באותה עת לפי תעריף המועדון  (כמפורט במחירון
המועדון כפי שיעודכן מעת לעת), ללא הנחות או הטבות נלוות על סוג המנוי הרלוונטי, בגין מנוי
למשך התקופה שחלפה מכניסת המנוי לתוקף ועד לסיומו.
1.4 על המנוי לדאוג לקבל הדרכה ממדריכי המועדון לפני ביצוע אימון ושימוש כלשהו במתקני
המועדון לגבי אופן האימון הנכון ודרך השימוש הנכונה והבטוחה בכל מתקן ומכשיר במועדון.
על המנוי לוודא כי השימוש שיבצע במועדון ובמתקניו יהיו אך ורק בהתאם להוראות שיקבל מצוות
המועדון ובהתאם לשילוט הכוונה במועדון. לפיכך, השימוש במתקני המועדון וההשתתפות
בפעילויות בו הינה באחריות המנוי בלבד. המנוי משחרר את המועדון, עובדיו, מנהליו ו/או מי
מטעמם, באופן מלא, מוחלט וסופי מכל תביעה, דרישה, טענה ואחריות על פי דין ו/או הסכם,
לכל פגיעה פיסית או אחרת או נזק שייגרם למנוי כתוצאה מהשתתפות בפעילויות המועדון
והשימוש במתקניו, שלא בהתאם להנחיות המועדון.
1.5 מנוי המקבל מהמועדון הטבה כלשהי בכסף או שוות ערך לכסף, לרבות, בין היתר, בדמות
טיפול, בדיקה, אבחון או שי, ואשר ינצל את ההטבה ויפסיק את המנוי במהלך 3 חודשים, ישלם
למועדון בגין ההטבה תשלום השווה ל- 100% משווי עלות ההטבה בזמן בו נוצלה על –ידי המנוי.
1.6 במידה והמנוי מתבצע בתנאים מיוחדים עבור קבוצות השתייכות מסוימת, לרבות בין היתר,
חיילים, סטודנטים, גמלאים וכיוצא בזאת, אשר עבורה מעניק המועדון הטבות שונות לפי שיקול
דעתו הבלעדי (להלן: "קבוצת ההטבה"), הרי שהתקופה בה המנוי יהיה זכאי להטבה תהיה כל
עוד המנוי משתייך לקבוצת ההטבה. לגבי יתרת התקופה, רשאי המועדון לעדכן את תנאי המנוי
כך שההטבה בגין השתייכות לקבוצת ההטבה לא תחול על המנוי. לדוגמא: במידה והמנוי חל על
חייל, תקופת ההטבה תהיה בתוקף כל עוד המנוי הינו חייל בשירות סדיר.
1.7 עבור מנויים במסלול בוקר הכניסה למועדון תתאפשר בימים א' – ה' עד השעה 15:00 ובימים
ו', שבת וחגים עד השעה 13:00.
1.8 במקרה של הימנעות המנוי מתשלום סדיר של דמי המנוי כפי שסוכמו במעמד הרישום למועדון,
יהיה המנוי מנוע מכניסה למועדון ומעשיית שימוש כלשהו במועדון ובמתקניו עד להסדרת חובותיו
הכספיים למועדון.
1.9 חידוש מנוי יעשה לפי התעריפים החלים בעת חידושו.
1.10 לא תתאפשר החלפת אמצעי התשלום על דמי המנוי, זאת למעט מקרים חריגים באישור
מנהלת החשבונות הראשית ובתוספת תשלום שלא תעלה על 50 ש"ח.

2. אישור רפואי

2.1 כתנאי להתחלת האימונים במועדון, יעביר המנוי למועדון אישור רפואי בר תוקף, אשר ניתן לא
יותר מ- 90 ימים טרם התחלת האימונים במועדון ובהתאם להוראות חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח),
התשנ"ד – 1994. אישור רפואי זה יומצא על חשבונו של המנוי לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים ממועד
הרישום למועדון ויהיה חתום על – ידי רופא המוסמך לתת אישורים לעיסוק בפעילות כושר. המנוי
יעביר מדי שנה אישור רפואי מעודכן, כתנאי להמשך שימוש במתקני המועדון.
2.2 במקרה שחלפה שנה ממועד מתן האישור הרפואי הקודם ו/או במקרה של אי המצאת אישור
רפואי בתחילת האימונים במועדון, יהיה המנוי מנוע מעשיית שימוש כלשהו במועדון ובמתקניו עד
להמצאת אישור רפואי תקף.
2.3 מנוי לאחר פציעה או תחת השפעת תרופות, לא יהא רשאי להתאמן במועדון אלא לאחר המצאת
אישור רפואי בכתב.
2.4 מנוי מחוייב להודיע למועדון על כל שינוי במצבו הבריאותי ולהמציא אישור רפואי מעודכן,
כתנאי להמשך שימוש במתקני המועדון.

3. בטיחות והיגיינה אישית

3.1 מטעמי בטיחות והיגיינה אישית כל המנויים והאורחים יתקלחו תמיד לפני הכניסה לסאונה, לחדר
האדים, לג'קוזי ו/או לבריכה הטיפולית.
3.2 חל איסור על גילוח, תספורת, צביעת שיער, קילוף עור וגיזום ציפורניים בסאונה, בחדר האדים
ו/או במלתחות. כמו כן, בשל סכנת התלקחות, חל איסור על ייבוש בגדים ו/או מגבות בסאונה.
3.3 מספר המגבות שיינתנו לכל מנוי עם כניסתו למועדון יקבע מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי
של המועדון.
3.4 חל איסור על שימוש במתקני המועדון, לרבות, בין היתר, בסאונה, בחדר האדים ו/או בג'קוזי, 
תחת השפעת אלכוהול, חומרים מונעי קרישה, אנטי היסטמינים, חוסמי ביתא, סמים, ו/או סמי הרגעה.
על מנויים הסובלים מסוכרת, מחלות לב ו/או לחץ דם גבוה או נמוך, להתייעץ תחילה עם רופא מוסמך
לפני השימוש במתקנים.
3.5 בכל מקרה של פציעה במועדון מחובתו של המנוי לדווח על כך לנציג מטעם המועדון ולוודא מילויו
של דו"ח פציעה.

4. התנהגות המנוי במועדון

4.1 המנוי מתחייב לציית ולמלא אחר כל ההוראות, הכללים והתקנות הקבועים בחוק ו/או אשר יקבעו
על ידי הנהלת המועדון, מעת לעת.
4.2 על כל מנוי לשמור על רכוש המועדון, ציודו ומתקניו, להימנע מגרימת נזקים לרכוש כאמור ולשמור
על הניקיון בשטחי המועדון וסביבתו. מנוי אשר יגרום נזק לרכוש המועדון כאמור, בזדון או ברשלנות,
יחויב בתשלום בגין הנזק שנגרם, וזאת מבלי לגרוע בכל זכות אחרת העומדות למועדון במקרה כאמור,
על פי התקנון ו/או על פי דין.
4.3 המנוי מתחייב להתנהג בשקט, בנימוס, בכבוד ובדרך ארץ בעת שהותו במועדון, באופן שלא יפריע,
יפגע, יעליב ו/או יהווה מטרד לאחרים ולא יפגע בניהול התקין של המועדון.
4.4 השתתפות בפעילויות המועדון תתבצע אך ורק בתלבושת מתאימה (בגדי ספורט, גרביים, נעלי
ספורט ומגבת).
4.5 אין להכניס לשטח המועדון דברי מזון, שתייה, בעלי חיים, נשק ומכשירים להשמעת מוסיקה (למעט
באמצעות אוזניות).
4.6 חל איסור מוחלט על הכנסת תיקים למתחם חדר הכושר.
4.7 העישון אסור בכל שטחי המועדון.
4.8 השימוש בטלפונים סלולאריים בשטח המועדון אסור בהחלט, למעט בשטח בית הקפה.
4.9 חל איסור על הוצאת מגבות, ציוד כושר או רכוש אחר כלשהו השייך למועדון משטח המועדון.
המועדון יהיה רשאי לבטל לאלתר את חברותו של מנוי אשר יפר הוראה זו, וזאת מבלי לגרוע מכל
זכות אחרת העומדות למועדון במקרה כאמור על פי התקנון ו/או על פי כל דין.
4.10 על המנוי להחזיר את המגבות לסלי הכביסה בתום השימוש.
4.11 על המנוי להישמע להוראות המדריכים בחדר הכושר והחוגים וכן להוראות מנהלי המועדון,
עובדיו ולהוראות השילוט במקום.

5. מלתחות

5.1 התאים המצויים במלתחות ישמשו לאחסון חפציהם של המנויים רק בעת שהותם בשטח המועדון.
יש לפנות את התא בכל פעם בטרם עזיבת המועדון. תאים שלא יפונו במועד יפרצו על ידי המועדון
בסיומו של יום הפעילות, על חשבון המנוי, תכולתם תוצא ותישמר בהנהלת המועדון למשך שבועיים.
לאחר מכן, יהיה המועדון פטור משמירת החפצים ויהיה רשאי להשליכם או להשמידם והמנוי מוותר
בזאת על כל טענה או תביעה בקשר לכך. על המנוי לדאוג למנעול ולנעילת התא בעת השימוש.
5.2 אין לאחסן כספים, כרטיסי אשראי, תכשיטים, טלפונים סלולאריים וחפצים אחרים בעלי ערך
בתאים. על המנוי למסרם למשמורת בכספת בצירוף תעודת זהות. במקרה של אובדן מפתח, על
המנוי לשלם 500 ש"ח דמי פריצת כספת.
5.3 השימוש בתאים באחריות המנויים בלבד. המועדון לא יהיה אחראי לאובדן ו/או גניבת חפצים,
כספים, כרטיסי אשראי, תכשיטים, טלפונים סלולאריים וכיו"ב, בתחום המועדון, בין אם אוחסנו בתאים
ובין אם לאו, למעט אם הופקדו למשמורת בכספות בהתאם לנהלי המועדון.

6. השימוש במתקנים

6.1 חובה להשתמש במגבת על גבי המתקנים, בעת האימון ולנגבם בסיום השימוש.
6.2 השימוש הראשוני במתקן כלשהו ממתקני המועדון מותנה בקבלת הדרכה מתאימה מאת צוות המועדון.
6.3 אימונים אישיים במועדון יתבצעו אך ורק על – ידי צוות מדריכי המועדון. התנהגות שתתפרש
כהדרכה/אימון אישי בין לקוחות תגרור להשעייתם מפעילות של המעורבים בה.
6.4 בשעות העומס יתכן ויוגבל משך השימוש במתקנים אירוביים מסוימים ומכשור מסוים בחדר הכושר.

7. שיעורים במועדון

7.1 יש להגיע לשיעורים 5 דקות לפני תחילתם. לא תותר כניסה לשיעורים לאחר מועד תחילתם. אין
לפתוח את דלתות החדר בו מתקיים השיעור בזמן מהלכו.
7.2 מספר המשתתפים בשיעורים מסוימים מוגבל וייקבע מראש על ידי המועדון. לשיעורים אלו נדרשת 
הרשמה מראש, עפ"י החלטת המועדון.
7.3 ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להגביל השתתפות חברים בשיעור אחד בלבד ליום.
7.4 ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את מספר המשתתפים בכל שיעור, לפי שיקול דעתה
המקצועי, על-מנת לוודא כי השיעורים ניתנים ביעילות ובמקצועיות.
7.5 אין להכניס תיקים לתוך חדרי השיעורים.


8. בריכה טיפולית, ג'קוזי וסאונה

8.1 יש להתקלח לפני הכניסה לבריכה הטיפולית, לג'קוזי ולסאונה.
8.2 טרם כניסה לבריכה הטיפולית ולג'קוזי יש לאסוף שיער ארוך ולחבוש כובע.
8.3 אסורה ריצה, קפיצה ו/או צלילה לתוך הבריכה הטיפולית.
8.4 יש להישמע להוראות צוות המטפלים ולציית להוראות הבטיחות והשילוט במקום.
8.5 חל איסור לטבול ראש בג'קוזי.
8.6 השימוש בבריכה הטיפולית ובג'קוזי נעשה על אחריותם המלאה של המנויים ואורחיהם ובהתאם 
להנחיות רופאיהם.
8.7 השימוש בבריכה הטיפולית לא כלול בדמי המנוי ויחוייב בתשלום נפרד.
8.8 הכניסה לסאונה לבעלי לחץ דם גבוה ובעיות לב אסורה, אלא באישור רופא.
8.9 הכניסה לסאונה ולג'קוזי לנשים בהריון אסורה.
8.10 אין להיכנס לסאונה לאחר מאמץ גופני ודופק גבוה.
8.11 אין להכניס לסאונה מוצרי מזון ומשקאות.
8.12 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 12.2 להלן, אין לצרוך משקאות אלכוהוליים לפני ואחרי 
השימוש בסאונה.

9.שירותים או מתקנים נוספים

9.1 החיובים הכספיים בגין השימוש במתקנים מסוימים ו/או מתן שירותים מסוימים שאינם כלולים
בתעריף המנוי יקבעו ע"י הנהלת המועדון, מעת לעת.
9.2 מובהר כי שירותים נוספים הניתנים במסגרת המועדון והכרוכים בעריכת בדיקות, אבחונים ומתן
המלצות בתחומים שונים, לרבות, בין היתר, פיזיולוגיה, אורתופדיה, תזונה או מתכונת פעילות גופנית,
אינם ניתנים על ידי רופאים והממצאים או ההמלצות הניתנים במסגרתם הינם בגדר המלצות בלבד
ואינם מהווים תחליף לבדיקות וייעוץ אצל רופא מוסמך. המנוי אחראי להיבדק על-ידי רופא מוסמך
ולוודא עמו כי הממצאים וההמלצות שניתנו לו מאושרים על-ידו בהתאם למצב בריאותו הספציפי של
כל מנוי, וזאת לפני המשך פעילות ונקיטת פעולות, בעקבות קבלת ההמלצות והממצאים כאמור.
9.3 המנוי יוודא עם רופא מוסמך כי שירותים ו/או טיפולים הניתנים במסגרת המועדון מתאימים למצבו
הרפואי.

10. ביטול מנוי או שירות אחר הניתן על ידי המועדון

10.1 ביטול מנוי במהלך 14 ימים לאחר עריכתו: מנוי רשאי לבטל חברותו במועדון בתוך 14 ימים
מיום עריכת המנוי או ממועד קבלת תקנון זה (לפי המאוחר מבניהם). החליט המנוי לבטל את החברות
בתוך פרק הזמן המפורט לעיל, כספו יוחזר לו, בניכוי דמי ביטול בסך של 100 ש"ח או 5% ממחיר המנוי,
לפי הנמוך מביניהם ("דמי הביטול"). במידה וביטל המנוי את חברותו במועדון לאחר שהחל בקבלת
השירות, אזי בנוסף לדמי הביטול ישלם המנוי את התמורה היחסית עבור התקופה שחלפה ממועד
כניסת המנוי לתוקף ועד לסיומו, לפי המחירון החל באותה עת במועדון למנוי, למשך התקופה אשר
חלפה מכניסת המנוי לתוקף ועד לביטולו על ידי המנוי.
10.2 ביטול מנוי לאחר חלוף 14 ימים ממועד עריכתו: מנוי רשאי לבטל חברותו במועדון גם בחלוף 14
ימים ממועד עריכת המנוי או מיום קבלת התקנון (לפי המאוחר מביניהם), והודעת ביטול יכולה להימסר
בכל עת, בכפוף להוראות הבאות: ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירת הודעת
הביטול. המועדון ישיב למנוי את התמורה ששילם או יבטל את חיובו בשל העסקה ויגבה את התשלומים
כמפורט להלן: (א) דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד שבו הוחל בביצוע העסקה ועד
מועד כניסת הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה ובין המחיר החודשי במסלול חלופי.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), דמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים המחושבים לפי
פסקה (1) או (2) להלן: (1) 25% מהתמורה – אם בוטלה בשליש הראשון של התקופה הקצובה, על
20% מהתמורה – אם בוטלה בשליש השני של התקופה הקצובה, או על 17% מהתמורה- אם בוטלה
בשליש האחרון של התקופה הקצובה; (2) הסכום שהיה על המנוי לשלם לולא הביטול, בעד יתרת
התקופה הקצובה ממועד כניסת הביטול לתוקף ועד לתום תקופת העסקה. למען הסר ספק, מועד
התחלת המנוי הינו המועד הנקוב בטופס ההרשמה של הלקוח.
10.3 מועד הביטול: למעט במקרה בו נקב המנוי בהודעת הביטול במועד מאוחר יותר, ביטול מנוי יכנס
לתוקפו לאחר חודש ימים מיום מסירתה של הודעת הביטול. בביטול מנוי כאמור בסעיף 10.1, המועדון
יחזיר למנוי את התמורה במועד ביטול הרישום המפורט בסעיף זה, ככל שניתן, או במועד הקרוב ביותר
לכך ולא יאוחר מ- 30 ימי עסקים. לא תכובד כל בקשה לביטול רטרואקטיבי מכל סיבה שהיא.
10.4 הודעת הביטול: ביטולי מנוי כלשהם יתקבלו באמצעות מתן הודעת ביטול בלבד. הודעת ביטול
תימסר באמצעות מילויו מצד הלקוח של טופס הבקשה המיוחד לביטול המנוי שלו. בהודעת הביטול יש
לפרט את שם המנוי, מס' ת.ז., סיבת הביטול ותאריך מבוקש לביטול, אשר לא יפחת מחודש ימים
ממועד הודעת הביטול.
10.5 למעט כמפורט בסעיפים 10.1-10.4 לעיל, לא ניתן לבטל מנויים ולא יינתן החזר כספי למנוי
המעוניין לבטל או לסיים מנוי.
10.6 ביטול או סיום מנוי יתבצע רק לאחר תשלום חובותיו הכספיים של המנוי למועדון.
10.7 מנוי שבוטל במהלך 14 הימים לאחר עריכתו, יחייב המועדון את המנוי גם בתשלום שנגבה ממנו
בעד סליקת כרטיס האשראי של המנוי.
10.8 בביטולים לאחר התקופה המוזכרת בסעיף 10.1 לעיל, תקופה שבה הוקפא המנוי תיחשב כאילו
נוצלה בפועל ותשלומים ששולמו עבורה לא יוחזרו למנוי. ניצולם של ימי ההקפאה שנצברו במהלך
תקופת המנוי תתאפשר בטווח זמן שלא יעלה על חודש ממועד הפסקתו של המנוי בלבד.
10.9 העברת מנוי: לקוח יכול להעביר את המנוי שבבעלותו לאדם אחר פעם אחת בלבד ובתשלום כפי
שייקבע, מעת לעת, על ידי המועדון. העברת המנוי תתבצע בהתאם לנוהל אשר ייקבע על ידי המועדון. 
יתרת תקופת מנוי זו אינה יכולה להיות מועברת בשנית. לא ניתן להעביר מנוי לאדם אשר היה מנוי
במועדון ב- 6 חודשים אחרונים. במקרה של העברת מנוי לאדם המשתייך לקבוצת הטבה (למשל: חייל
המעביר את המנוי למי שאינו חייל), יחויב המנוי החדש בתשלום ההפרש הכספי המשלים לעלות
החודשית התואמת את השתייכותו או אי השתייכותו לקבוצת הטבה כלשהי.
10.10 לא יתאפשרו זיכויים כספיים בשום מקרה על: (א) ימי הקפאה שנצברו במהלך תקופת המנוי
ולא נוצלו; (ב) כרטיסיות או יתרתן של כרטיסיות לחוגים בתשלום (בין אם אישיים או קבוצתיים); (ג) 
טיפולי ספא, קוסמטיקה ויופי, וזאת בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן.
10.11 פעילויות אישיות בתשלום (אימונים אישיים/ייעוץ תזונתי): לא ניתן לנצל פעילויות אישיות שלא
במסגרת תקופת המנוי.
10.12 מנוי שלא הגיע לפעילות אישית שנקבעה לו – יחוייב במלוא שווייה.
10.13 ביטול פעילות אישית ללא חיוב יתאפשר אך ורק אם המנוי נתן למדריך/ליועץ ולו בלבד, הודעה
מוקדמת על הביטול לפחות 24 שעות מראש.
10.14 מנוי רשאי לבקש להפסיק את ניצול הפעילויות האישיות שרכש.
10.15 במועד הטיפול בבקשתו להפסקת הפעילויות האישיות, ישלם המנוי דמי ביטול ודמי השלמה
המתייחסים לפעילויות האישיות. סכום דמי הביטול הינו 100 ש"ח או 5% ממחיר הפעילויות (לפי
הנמוך מביניהם). סכום דמי ההשלמה הינו ההפרש בין התעריף המוזל שקיבל לבין התעריף המלא
של הפעילויות שניצל בפועל, כאשר הוא מוכפל במספר הפעילויות שניצל.
10.16 מנוי רשאי לבקש להעביר את ניצול הפעילויות האישיות למנוי אחר, פעם אחת בלבד, 
בתשלום כפי שיקבע בהתאם לנוהל המועדון מעת לעת.
10.17 ביטול מנוי על ידי המועדון: המועדון רשאי לסיים את חברותו של כל מנוי, בכפוף לסעיף 1.3 
לעיל, בכל מקרה של הפרה חוזרת של הוראות התקנון ו/או של הוראות הנהלת המועדון ו/או במקרה
של הפרת משמעת ו/או התנהגות גסה, פרועה או אלימה במועדון, ו/או התנהגות שיש בה כדי לסכן
את חברי המועדון ו/או את שלומם ו/או את שלמות רכושם ו/או לגרום להם נזק כלשהו וכד', על פי
שיקול דעתו הבלעדי של המועדון.

11. הקפאת מנוי

11.1 בכל שנת חברות ניתן לבצע הקפאת מנוי במועדון מכל סיבה שהיא וללא תשלום למשך 14 
ימים בכפוף לכך שהמנוי ייתן על כך הודעה מראש לידי המועדון.
11.2 ניתן להקפיא את המנוי ללא תשלום למשך תקופה של בין 14 ל- 30 ימים עקב אחת הסיבות
המנויות בלבד: (א) מצב רפואי המונע מהמנוי פעילות גופנית כלשהי לתקופה של 14 ימים ומעלה,
כנגד המצאת אישור רפואי מתאים (אשר יוגש למועדון לא יאוחר מ-7 ימים ממועד סיומה של תקופת
ההקפאה המבוקשת, כפי שמצוינת באישור) המעיד על כך שהמנוי לא היה כשיר להתאמן במועדון
הכושר למשך התקופה כאמור; או (ב) עקב שירות מילואים של המנוי עצמו לתקופה של 14 ימים
ומעלה כנגד הצגת אישור מצה"ל (אשר יוגש למועדון לא יאוחר מ- 7 ימים ממועד סיום תקופת
ההקפאה המבוקשת, כפי שמצוינת באישור; או (ג) עקב נסיעה לחו"ל של 14 ימים ומעלה, כנגד
המצאת העתק כרטיס טיסה ע"ש המנוי או חשבונית בגין תשלום כרטיס הטיסה, אשר יומצאו למועדון
עד לא יאוחר מיום עבודה אחד טרם מועד הטיסה.
11.3 ניתן לרכוש זכות להקפאת מנוי ללא הגבלת זמן בכפוף לכך שהמנוי ייתן על כך הודעה מראש
ובתנאי שבמעמד ההודעה ישלם עבור כל 14 יום של תקופת ההקפאה הנרכשת דמי הקפאה בסך
השווה למחצית הסכום החודשי עבור מנוי מאותה קבוצת הטבה אליה משתייך.
11.4 תתאפשר רכישת הקפאת מנוי אך ורק לפרקי זמן של כפולות שלמות של 14 ימים.

12. כללי

12.1 השימוש במתקני המועדון אסור לאנשים מתחת לגיל 18 אלא אם נקבע אחרת בתקנון ו/או אם
הותר ע"י הנהלת המועדון מראש ובכתב.
12.2 כניסה למועדון ושימוש במתקנים תחת השפעת אלכוהול וסמים אסורה בהחלט.
12.3 חל איסור על הכנסת כלי נשק לשטח המועדון.
12.4 המועדון לא יהיה אחראי לאובדן, גניבה ו/או נזק לכלי רכב או לרכוש המצוי בהם בעת שהותם
בחניון המועדון ואינו חייב לספק מקומות חנייה למנויים.
12.5 חפצים אבודים אשר ימצאו בשטח המועדון יוחזקו לתקופה של שבועיים בלבד. בחלוף פרק זמן
זה באם בעלים של החפץ האבוד לא יגיע לדרוש אותו בדלפק הקבלה של המועדון, רשאי המועדון
להשליכם ו/או להשמידם בכל דרך שיראה לנכון, והמנוי מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כל שהיא
בעניין זה.
12.6 חל איסור על קיום אירועים, כנסים ו/או התקהלויות אחרות בשטח המועדון, על שיווק ו/או מכירה
של מוצרים או שירותים כלשהם בשטח המועדון וכן על תליית מודעות ו/או פרסומים מכל סוג שהוא
בשטח המועדון, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהנהלת המועדון.
12.7 המצלמות המותקנות בשטח המועדון הינן לשימוש פנימי בלבד.
12.8 המועדון שומר על זכותו לשנות את מחירון המנויים והשירותים הנוספים הניתנים במועדון, מעת
לעת וכן לבטל, להאריך, לקצר או לשנות את תנאיהם של מבצעים והנחות כלשהן שינתנו על ידי 
המועדון, מעת לעת, לפי שיקול דעתו המוחלט.
12.9 המועדון יהא רשאי לצמצם ו/או לבטל מתקנים ו/או שירותים כלשהם, באופן מלא או חלקי, 
והדבר לא יזכה את המנוי בהחזר כספים כלשהם. כמו כן, המועדון יהא רשאי להאריך או לקצר את
שעות הפעילות, לשנות את זהות צוות המועדון ואת מערכת השעות כאמור, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי,
מבלי שהדבר יזכה את המנוי בהחזר כספים כלשהם.
12.10 על חברים ואורחים לסיים את פעילותם בחדר הכושר רבע שעה לפני סגירת המועדון, כדי
להתכונן ליציאה מהמועדון בשעת הסגירה, ולעזוב את המועדון עד לא יאוחר משעת הסגירה.
12.11 החיובים הכספיים בגין השימוש במתקנים מסוימים ו/או מתן שירותים מסוימים שאינם כלולים
בתעריף המנוי, יקבעו ע"י הנהלת המועדון מעת לעת.
12.12 המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את סוגי המנויים, ללא כל צורך בהודעה מראש.
12.13 כל שינוי בשיעור המע"מ לאחר חתימת הסכם החברות יגרור שינוי בדמי המנוי באותו היחס,
בגין תשלומים אשר טרם שולמו עד למועד זה.
12.14 הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לגרוע ו/או להוסיף סעיפים בתקנון זה,
על פי שיקול דעתה הבלעדי.

בתודה, ההנהלה

תקנון Zeus

דף הבית > תקנון
072-3304248